top of page

ขั้นตอนการทำงาน

การทำงานของระบบ POS

การทำงานของระบบ POS ประกอบด้วยส่วนหลักอยู่ 3 ส่วน

  1. สร้างข้อมูลสินค้า

  2. ซื้อสินค้า/ปรับปรุงสินค้าเข้า

  3. การขายสินค้าออก (POS)

 

ในส่วนของหัวข้อ 3 การขายสินค้าออกหรือในที่นี้จะเรียกย่อๆว่า POS  โดยการทำงานของ POS จะมีส่วนงานหลักอยู่ 3  ส่วน

  1. การขายของและออกใบเสร็จให้ลูกค้า

  2. เมื่อเปลี่ยนกะหรือสิ้นสุดการทำงานจะต้องสรุปยอดและนำส่งตัวเงินให้ผู้ดูแล

  3. ผู้ดูแลตรวจเช็คจำนวนบิล จำนวนตัวเงิน เมื่อถูกต้องก็สามารถให้ระบบทำการตัดสต็อกสินค้า

โปรแกรม QPos ได้ออกแบบหน้าจอเอาไว้ 2 แบบ

  1. แบบ HardPos จะเหมาะสำหรับกิจการที่มีรายการมากๆ หน้าตาการทำงานจะเหมือนร้านสะดวกซื้อทั่วไป   ดูหน้าตัวอย่าง

  2. แบบ Softpos  จะเหมาะสำหรับกิจการที่มีข้อมูลไม่มากรายการเช่น ร้านอาหาร ร้านกาแฟเป็นต้น  ดูหน้าตัวอย่าง

Q ทำไมไม่ตัดสต็อกสินค้าตอนออกบิลสินค้าเลย ?

A เนื่องจาการทำงานระบบ POS จะเน้นความรวดเร็ว ดังนั้นในทุกๆระบบ POS จะเน้นการทำงานเก็บเงินก่อนแล้วค่อยมาตัดสต็อกที่หลัง หากตัดสต็อกสินค้าตอนนั้นๆอาจจะเกิดปัญหาและสร้างความไม่สะดวกให้แก่ลูกค้าในกรณีที่สินค้านั้นไม่สามารถตัดสต็อกได้เพราะสต็อกสินค้าเป็น 0 หรือมีปัญหาทางด้านอื่นๆ

Back

bottom of page