top of page

ขั้นตอนการทำงาน

ประวัติการแก้ไข/ยกเลิกบิล POS

1.jpg
2.jpg

รายงานประวัติการแก้ไข/ยกเลิกบิลขาย สามารถดูรายงานได้ ดังนี้

1. เข้าประวัติการแก้ไข/ยกเลิกของ POS

2. เลือกวันที่ ตามที่เราต้องการ > กดแสดง

ตัวอย่างรายงานประวัติการแก้ไข/ยกเลิกของบิล POS

bottom of page