top of page

ขั้นตอนการทำงาน

กำไร-ขาดทุน

     รายงานกำไร-ขาดทุน จะแสดงในเรื่องของกำไรขาดทุน โดยจะเน้น รายการสินค้าที่เราสนใจ หรือเราสามารถขอดูกำไร-ขาดทุน ตามหมวดสินค้าได้ และตามระยะเวลาที่เราสนใจ เช่นจากวันไหน ถึง วันนไหน เป็นต้น ลองดูการใช้งาน

1.เลือกรายงานกำไร-ขาดทุน

2.เราก็เลือกรหัสหรือหมวดที่เราสนใจ เช่นในตัวอย่างได้ทำการเลือกรหัสที่สนใจคือ 1080 ถึง 1080 เราสามารถที่จะเลือกจาก 1080-1090 ก็ได้ และในที่นี้ได้เลือกระหว่างวันที่ 1 กันยายยน – 28 กันยายน 2014

3.ตัวอย่างรายงาน

Back

bottom of page