top of page

การคืนสินค้า

Updated: Aug 25, 2018

ในกรณีที่เราซื้อสินค้าเข้าและมีเหตุผลที่จะต้องทำการส่งคืนสินค้าให้กับบริษัทที่เราได้ซื้อมา การคืนสินค้าจะทำให้สต็อกของเราลดลง เรามาดูขั้นตอนการคืนสินค้า ในที่นี้ตัวโปรแกรม QPos จะใช้คำว่ารับคืนในเมนู ซื้อ-ปรับปรุง-รับคืน ขั้นตอนการทำงาน

1.ไปที่เมนูหลัก ซื้อสินค้า และเลือกเมนูย่อย ซื้อ-ปรับปรุง-รับคืน สินค้า

2.เลือก รับคืน  ในที่นี้คือการคืนสินค้าให้กับบริษัทื่เราได้ซื้อสินค้ามา3.ทำการป้อน

 • วันที่ : วันที่ๆทำการรับคืนสินค้า

 • รหัสเจ้าหนี้ : เพื่อเก็บเอาไว้เป็นข้อมูล  *** ในกรณีไม่ต้องการระบุเจ้าหนี้แนะนำให้ใช้การปรับปรุงแทน อ่านเพิ่มเติม

 • หมายเหตุ : ในกรณีที่มีหมายเหตุ

 • ทำการเพิ่มรายการที่ต้องการทำการโดยการ

 • ระบุรหัสสินค้า หรือกด F12 เพื่อแสดงรายการสินค้า

  • ป้อนจำนวนที่ต้องการทำการรับคืน

  • ระบุจำนวนเงิน จะทำให้โปรแแกรมสามารถทำการคำนวณเรื่องกำไร-ขาดทุนได้

 • กด F2 เพื่อทำการจัดเก็บ หรือกดปุ่มบันทึก

ตัวอย่างการทำการรับคืนสินค้า

 • เลขที่ใบรับคืนสินค้าจะขึ้นให้อัตโนมัติ

 • วันที่ๆรับคืนสินค้า  27/08/14

 • รหัสเจ้าหนี้  = T001

 • ในส่วนหมายเหตุ ได้ระบุอ้างถึงบิลที่ซื้อมาเลขที่ 1234

 • รับคืนสินค้า 2 รายการ  รหัสสินค้า ตามตัวอย่างเมื่อทำการรับคืนสินค้าแล้ว แนะนำให้พิมพ์เอกสารเก็บเอาไว้ด้วย ตัวอย่างเอกสารที่พิมพ์ออกมาComentários


bottom of page