top of page

หลักการซื้อสินค้า

Updated: Aug 25, 2018

เมื่อเราได้กำหนดรหัสสินค้า หมวดสินค้า หรือรหัสเจ้าหนี้แล้วเราสามารถที่อัพเดทข้อมูลของสินค้านั้นๆได้ด้วยการ

 1. ซื้อสินค้าเข้า จะให้จำนวนสต็อกเพิ่มขึ้น

 2. ปรับปรุงสินค้านั้นๆ

  1. นำเข้า(+) จะทำให้จำนวนสต็อกเพิ่มขึ้น

  2. นำออก (-) จะทำให้จำนวนสต็อกลดลง

  3.  สินค้าส่วนมากจะไม่แนะนำให้ใช้ยกเว้นในการที่จะเริ่มใช้งานในช่วงแรกๆเท่านั้น

 3. การคืนสินค้าให้กับเจ้าหนี้ในที่นี้โปรแกรมจะใช้คำว่ารับคืน ซึ่งหมายถึงการรับคืนการซื้อ หรือการส่งคืนสินค้าให้กับเจ้าหนี้จะทำให้จำนวนสต็อกสินค้าลดลง

เรามาลองทำการซื้อสินค้าเข้าดู โดยไปที่เมนูหลักที่ชื่อซื้อสินค้า และเมนูย่อยที่ชื่อ ซื้อ-ปรับปรุง-รับคืนสินค้า
การซื้อสินค้าเข้า

1.เลือกปุ่มซื้อเพื่อทำการซื้อสินค้าเข้าขั้นตอนการทำงาน

2.กดปุ่มเพิ่ม หรือ F4 เพื่อทำการซื้อสินค้าเข้าโดยมีข้อมูลที่เราจำเป็นต้องป้อนซื้อ

 • เลขที่เอกสารซื้อ: (ถ้าไม่มีอาจจะต้องกำหนดขึ้นมาเช่น วันที่-เดือน-ปี-และตามด้วยตัวเลข)

 • วันที่: วันที่ๆซื้อสินค้าเข้า

 • รหัสเจ้าหนี้: สามารถระบุรหัสเจ้าหนี้ หรือ กด F12 เพื่อแสดง List เจ้าหนี้ ในกรณีที่ไม่เคยสร้างสามารถกำหนดรหัสใหม่จากที่นี้แล้วโปรแกรมจะถามให้สร้างจากตรงนี้ได้

 • หมายเหตุ: สามารถป้อนหมายเหตุที่เกี่ยวกับบิลซื้อนั้น

 • หลังจากนั้น ระบุรหัสสินค้าที่ต้องการซื้อ ราคา และจำนวน สามารถกด F12 เพื่อแสดง List ของสินค้าได้

 • กด F2 เพื่อทำการบันทึกรายการซื้อสินค้า

 • กดปุ่ม Del เพื่อทำการลบบรรทัดนั้นออก

 • ปุ่มยกเลิกเพื่อยกเลิกรายการที่กำลังทำงานอยู่

 • ในกรณีเรื่องภาษีท่านสามารถที่จะทำการเปลี่ยนค่าพื้นฐานได้ตลอดเวลา เช่นรวมหรือไม่รวมภาษี และอัตราภาษี ผู้ที่สามารถเปลี่ยนได้จะต้องเป็น Admin ของโปรแกรม อ่านเพิ่มเติม3.เมื่อทำการจัดเก็บแล้วท่่านสามารถขอพิมพ์รายงานการซื้อออกที่เครื่องพิมพ์หรือจอภาพก็ได้4.ในกรณีที่ไม่อยู่ในสถานะเพิ่ม ท่านสามารถที่จะกดปุ่ม PageUp PageDown เพื่อดูรายการก่อนหน้าที่ได้ทำไปแล้ว หรือหากท่านเป็น Admin ท่านสามารถที่จะทำการแก้ไขลบ หรือพิมพ์รายออกได้ โดยจะมีปุ่มเพิ่มขึ้นมาอัตโนมัติตามภาพ

 • หากต้องการแก้ไขก็กดที่ปุ่มแก้ไข หรือ F5

 • หากต้องการลบก็สามารถที่จะกดปุ่ม F6
Comments


bottom of page