top of page

การปรับปรุงสินค้า Adjust

การปรับปรุงสินค้าส่วนมากจะกระทำในช่วงแรกที่เราเริ่มใช้ตัวโปรแกรม หลังจากสร้างข้อมูลสินค้าแล้วเราต้องการที่จะปรับสต็อกให้ตรงกับสต็อกจริง แต่ในบางกรณีเรามีเหตุผลที่จะต้องปรับสต็อกเข้าหรือออกเราก็สามารถที่จะใช้การทำงานตรงนี้ได้ ลองดูขั้นตอนการทำงาน1.ไปที่เมนู ซื้อสินค้า และเมนูย่อย ซื้อ-ปรับปรุง-รับคืนสินค้า เมื่อกดเข้ามาแล้วให้กดที่ปุ่มตัวที่ 2 ปรับปรุง

2.กดปุ่มเพิ่ม หรือ F4 เพื่อทำการปรับปรุงสินค้า

3.เลือกรายการที่ต้องการจะปรับปรุงโดยการระบุรหัสสินค้า หรือ กด F12 เพื่อแสดง List ค้นหาสินค้า

4.ในกรณีต้องการปรับสต็อกสินค้าเข้าก็ให้ระบุจำนวน แต่ในกรณีต้องการลบออกให้ก็ให้ระบุเครื่องหมาย – ก่อนหน้าจำนวนสินค้า

5.ทำการจัดเก็บด้วยการกด F2

6.ในกรณีที่อยู่ที่หน้าจอและยังไม่ได้ทำรายการใดๆ สามารถที่จะกด PageUp PgDn เพื่อดูรายการย้อนหลังที่ได้ทำไปแล้ว

มาดูตัวอย่างหน้าจอการปรับปรุงสินค้า ในที่นี้ทำการปรับปรุง 2 รายการ

  1. รหัส 010020 รายการคือ แผ่น CD-R MULTISPEED ทำการเพิ่มเข้าสต็อกจำนวน 10 ชิ้น

  2. รหัส 132200 แผ่น CD-R 1-48X  ทำการลดสต็อก จำนวนที่ลดลง = -5 ชิ้น

เมื่อทำเสร็จท่านสามารถทำการจัดเก็บและเลือกที่จะพิมพ์ใบปรับปรุงออกเพื่อเก็บเอาไว้เป็นหลักฐานก็ได้ตัวอย่างงานพิมพ์การปรับปรุงออกที่หน้าจอComments


bottom of page