top of page

รายงานการนำส่งเงิน

รายงานการนำส่งเงิน นำมาใช้เวลาเราต้องการดูข้อมูลย้อนหลังการนำส่งเงิน โดยจะเลือกตั้งแต่วันที่ๆเราต้องการ จนถึงวันที่เราสนใจ1.เลือกวันที่ๆเราสนใจแล้วกดแสดง2.ตัวอย่างรายงานที่จะออกมาCommentaires


bottom of page