top of page

การพิมพ์ Barcode

Updated: Aug 25, 2018

เราสามารถที่จะสั่งพิมพ์บาร์โค้ดได้จากตัวโปรแกรม QPos โดยในเวอร์ชั่นแรกของการพิมพ์บาร์โค้ด ระบบจะพิมพ์เฉพาะ Barcode แบบ Code 39 หรือ Code of 9 ซึ่งจะสามารถพิมพ์ตัวเลขและตัวอักษรได้ โดยกำหนดสูงสุดที่ 13 ตัวอักษรหรือตัวเลข


โดยเงื่อนไขการที่จะพิมพ์บาร์โค้ดมีดังต่อไปนี้

เงื่อนไขในส่วนของตัวบาร์โค้ด  • ตัวบาร์โค้ดมีได้ 13 ตัวอักษร (หากรหัสสินค้ามากกว่า 13 ตัว การพิมพ์จะตัดเหลือที่ 13 ตัว)

  • ชื่อสินค้าจะได้มากสุดที่ 25 ตัวอักษรต่อ 1 สติ๊กเกอร์ (หากชื่อสินค้ามากกว่า 25 ตัวอักษร ระบบจะตัดให้เหลือที่ 25 ตัวอักษร)

เงื่อนไขในส่วนเครื่องพิมพ์

  • เครื่องพิมพ์บาร์โค้ดที่ Support

  • TSC TPP-244 Pro   สติ๊กเกอร์ 3 ดวงต่อแถว

** หากต้องการให้โปรแกรม QPos สนับสนุนเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดที่ท่านใช้งาน รบกวนแจ้งเข้ามา หรือส่งเครื่องเข้ามาให้ทดสอบดูได้

การกำหนดเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด

กดที่ปุ่มที่ไอคอนรูปเฟืองแล้วเลือกเครื่องพิมพ์ ในเวอร์ชั่นแรกใช้ได้เฉพาะรุ่น TSC TPP-244 PRO และสติ๊กเกอร์ 3 แถวต่อ 1 บรรทัด กดทดสอบเพื่อทดสอบการพิมพ์ หากสามารถพิมพ์ได้ก็ให้กดปุ่มจัดเก็บค่าการใช้งานการพิมพ์บาร์โค้ดทำได้ 2 ทาง

  1. ในช่วงที่เราทำการซื้อสินค้าเข้า เราสามารถที่จะเพิ่มการพิมพ์บาร์โค้ดโดยกดที่บรรทัดรหัสสินค้านั้นๆแล้วกดเพิ่มเข้าตะกร้าบาร์โค้ด ระบบจะโอนข้อมูลและจำนวนที่ซื้อเข้าไปที่ตะกร้าบาร์โค้ด เราสามารถที่จะกดปุ่มเพิ่มทั้งหมดในที่นี้หมายถึงจะเอาทุกรายการเข้าตะกร้าบาร์โค้ดได้กำหนดเอง โดยการกดไปที่ไอคอนบาร์โค้ด

ป้อนข้อมูลรหัสบาร์โค้ด ชื่อสินค้า ราคาและจำนวนตามที่ต้องการแล้วกดปุ่มเพิ่มการสั่งพิมพ์บาร์โค้ด ตามหมายเลขที่แสดง

  1. สามารถสั่งพิมพ์บาร์โค้ดออกทั้งหมดด้วยการกด พิมพ์ทั้งหมด

  2. หรือในกรณีต้องการพิมพ์เฉพาะบรรทัดที่ต้องการก็ให้เลือกบรรทัดที่ต้องการแล้วกดพิมพ์เฉพาะบรรทัด

  3. หากต้องการจะลบข้อมูลออกทั้งหมดให้กดปุ่มเคลียร์ออกทั้งหมด

  4. เนื่อจาากเครื่อพิมพ์ที่ใช้จะสามารถพิมพ์ส ติ๊กเกอร์ออกได้ 3 ดวงดังนั้นจะต้องระบุว่าต้องการเริ่มพิมพ์จากดวงที่เท่าไร 1 ถึง 3

  5. ปุ่มสำหรับกำหนดค่าเครื่องพิมพ์Comments


bottom of page