top of page

จัดการหน่วยนับสินค้า

Updated: Aug 25, 2018

สินค้าทุกตัวมีหน่วยนับ เช่นเครื่องดื่มอาจจะมีหน่วยนับเป็นขวดหรือขนมอาจจะมีหน่วยนับเป็นซอง เวลาที่เราพิมพ์บิลออกมาเราต้องการที่จะแสดงหน่วยนับออกไปด้วย เช่น โค๊ก 1 ขวด เป็นต้น โปรแกรมได้ออกแบบส่วนที่เราสามารถที่จะสร้างหน่วยนับเอาไว้ใช้งานก่อน แต่ในช่วงที่เราสร้างสินค้า เราก็สามารถที่จะสร้างหน่วนนับจากเมนูจุดนั้นได้ ลองดูขั้นตอนการสร้างหน่วยนับจากเมนูจัดการหน่วยนับท่านสามารถที่จะทำงานได้

  • เพิ่มหน่วยนับสินค้าโดยการกด F4 หรือกดที่ปุ่มเพิ่ม

  • ป้อนข้อมูลโดยการสร้างหน่วยนับและทำการบันทึกโดยการกด F2 หรือปุ่มบันทึก

  • สามารถข้อดูหน่วยนับที่ได้สรา้งเอาไว้ด้วยการกด F12 หรือ กดที่ปุ่มแว่นขยาย เมื่อแสดงรายการท่านสามารถเลือกรายการแล้ว

  • แก้ไข โดยการกด F5 หรือกดที่ปุ่มแก้ไข เมื่อทำการแก้ไขเสร็จแล้วสามารถทำการบันทึกโดยการกดปุ่ม F2 หรือปุ่มบันทึก

    • ลบ โดยการกด F6 หรือกดที่ปุ่มลบเพื่อทำการลบรายการออก

  • ในกรณีที่แสดง List (F12) หน่วยนับ สามารถที่จะทำการค้นหาหน่วยนับได้bottom of page