top of page

การนำข้อมูลกลับมาใช้ใหม่ (Restore)

ขั้นตอนการ Restore ท่านจะต้องได้รับสิทธิเทียบเท่าผู้ดูแลระบบ (ADMIN)

1. ให้ไปที่ เมนูหลักผู้จัดการระบบ เลือกเมนูย่อย ดึงข้อมูลกลับคืนมา (restore)
  1. เลือกสถานที่ๆได้ทำการสำรองข้อมูลเอาไว้

  2. เลือกวันที่ๆเราต้องการกู้ข้อมูคืน

  3. ในกรณีที่เราสำรองข้อมูลหลายกิจการ เราก็สามารถเลือกที่จะกู้ข้อมูลของกิจการทั้งหมด หรือบางกิจการที่ต้องการได้ แล้วกดปุ่มกู้ข้อมูลลงฐานข้อมูลเดิม (4)

  4. ปุ่มกู้ข้อมูลลงฐานข้อมูลเดิม

  5. ในกรณีที่ข้อมูลหรือกิจการมีปัญหา เราสามารถสร้างกิจการขึ้นมาใหม่ แล้วเลือกกิจการที่ต้องการกู้ข้อมูลคืน แล้วกดที่ปุ่มกู้ข้อมูลลงบนฐานข้อมูลใหม่ (5) แล้วเลือกกิจการใหม่ที่ได้สร้างขึ้นมา หรือเลือกกิจการอื่นที่เราต้องการนำข้อมูลนี้ไปทับ

bottom of page