top of page

ขั้นตอนการทำงาน

รายงานการเคลื่อนไหวของสินค้า

รายงานตัวนี้ใช้ดูการเคลื่อนไหวของกลุ่มสินค้าที่เราสนใจ โดยจะต้องระบุกลุ่มสินค้าที่เราสนใจ และระบุตั้งแต่วันที่ไหน ไปจนถึงวันที่ไหนที่เราต้องการดูการเคลื่อนไหว โดยเริ่มต้นการทำงานไปที่เมนูหลัก รายงาน และเมนูย่อย การเคลื่อนไหวของสินค้า

ตัวโปรแกรมจะสอบถามข้อมูลรหัสสินค้า และวันที่ ตามรูปภาพ เช่นจากรหัสสินค้า 1001 ถึง 1013 และวันที่  ถึง วันที่….

ตัวอย่างรายงาน

Back

bottom of page