top of page

ขั้นตอนการทำงาน

จัดการข้อมูลเจ้าหนี้

        เจ้าหนี้ในที่นี้คือบริษัทที่เราจะทำการซื้อสินค้าจากเขา QPos ออกแบบให้สามารถระบุรหัสเจ้าหนี้แล้วตัวโปรแกรม QPos จะไปดึงข้อมูลมาให้ในการซื้อสินค้าเข้า ลองดูตัวอย่างตอนซื้อเข้าต่อไปนี้ เมื่อเราระบุรหัสเจ้าหนี้เป็น T001 โปรแกรมจะดึงข้อมูลเจ้าหนี้ออกมา

มาลองดูขั้นตอนในการสรา้งข้อมูลเจ้าหนี้

1.ไปที่เมนูตั้งค่าพื้นฐานและกดที่เมนูย่อยจัดการข้อมูลเจ้าหนี้

2.ท่านสามารถที่จะทำงานได้

  • เพิ่มข้อมูลเจ้าหนี้โดยการกด F4 หรือกดที่ปุ่มเพิ่ม

  • ป้อนข้อมูลเจ้าหนี้และทำการบันทึกโดยการกด F2 หรือปุ่มบันทึก

  • สามารถข้อดูเจ้าหนี้ที่ได้สรา้งเอาไว้ด้วยการกด F12 หรือ กดที่ปุ่มแว่นขยาย เมื่อแสดงรายการท่านสามารถเลือกรายการแล้ว

    • แก้ไข โดยการกด F5 หรือกดที่ปุ่มแก้ไข เมื่อทำการแก้ไขเสร็จแล้วสามารถทำการบันทึกโดยการกดปุ่ม F2 หรือปุ่มบันทึก

    • ลบ โดยการกด F6 หรือกดที่ปุ่มลบเพื่อทำการลบรายการออก

  • ในกรณีที่แสดง List (F12) หน่วยนับ สามารถที่จะทำการค้นหาหน่วยนับได้

Back

bottom of page