ขั้นตอนการทำงาน

เปลี่ยนรหัสผ่าน

SC007 เปลี่ยนรหัสผ่าน.jpg

1. ใส่ข้อมูลรหัสผ่านเดิม

2. ใส่ข้อมูลรหัสผ่านใหม่ 

SC007 เปลี่ยนรหัสผ่าน.jpg

3. ยืนยันรหัสผ่านใหม่อีกครั้ง

SC007 เปลี่ยนรหัสผ่าน.jpg

4. กด บันทึก[F2]

SC007 เปลี่ยนรหัสผ่าน.jpg